Lot 27: Koshirae Samurai Sword

$475.00

Lot 27: Koshirae Samurai Sword

$475.00

Estimate: $600 – $800

Shinto Wakazashi, black lacquer, empty pocket, nice mounts. Shinogi-zukuri with choji-ashi hamon, torii-zuri 1.5cm, Nagasa 51cm. Fuchi-Kashira-menuki ensuite mixed metal of warriors.

Description

Koshirae Samurai Sword

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lot 27: Koshirae Samurai Sword”

Your email address will not be published. Required fields are marked *